#STANDWITHUKRAINE

Цілі ДП «НАЕК «Енергоатом»

В ДП «НАЕК «Енергоатом» впроваджено інтегровану систему управління (ІСУ), що ґрунтується на вимогах державних норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

З метою забезпечення досягнення цілей Компанії у системі управління поєднані (інтегровані) регулюючі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки, екологічного захисту, охорони здоров’я, безпеки праці інше.

ІСУ Компанії включає в себе системи управління ядерною та радіаційною безпекою, виробництвом, безпекою праці, охороною здоров’я та довкілля, фізичною безпекою, якістю, людськими та організаційними факторами, соціальним розвитком, захистом інформації, комерційною таємницею, запобіганням корупції, метрологією, фінансами та економікою.

Основним документом, що встановлює загальні принципи, які забезпечують ефективне та дієве функціонування ІСУ є «Загальна настанова з інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом», яка описує повноваження, відповідальність та взаємини у сфері управління.

Вимоги ІСУ, що застосовуються до діяльності Компанії, враховують класифікаційний підхід, заснований на класифікації (диференціюванні), встановленої в нормативних документах. При цьому питання забезпечення безпеки є пріоритетним над економічними, технічними, науковими та іншими цілями діяльності.

Сфера застосування інтегрованої системи управління:

  • виробництво електричної і теплової енергії;

  • виконання ремонтних, монтажних робіт з реконструкції;

  • розроблення, проєктування та виготовлення

  • обладнання, пристроїв і спеціальних засобів;

  • нженерна підтримка та капітальне будівництво;

  • науково-технічна підтримка;

  • забезпечення й управління ресурсами;

  • забезпечення постійної готовності до швидких ефективних дій у разі виникнення ядерних і радіаційних аварій;

  • здійснення купівлі-продажу на ринку електричної енергії.

Інтегрована система управління ДП «НАЕК «Енергоатом» в якості єдиної юридичної особи сертифікована у 2016 році.

У 2019 році Компанія успішно пройшла ресертифікаційний аудит щодо виконання вимог ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та ISO 14001:2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», а також сертифікаційний за ISO 45001:2018 «Система управління охороною здоров’я і безпекою праці», що підтверджено сертифікатами міжнародного органу TÜV NORD CERT. Підтвердження відповідності ІСУ вимогам міжнародних стандартів виконується щорічно згідно з процедурою TÜV NORD CERT.

Сертифікація ІСУ за міжнародними стандартами ISO не лише зумовлена вимогами МАГАТЕ і Держатомрегулювання, але й необхідна для підтримки статусу Компанії на міжнародному ринку.

Наявність сертифікованої системи управління сприяє більш активній участі Енергоатома в міжнародних проєктах, адже західні партнери здебільшого надають перевагу організаціям, які мають вищезазначені сертифікати, а також підвищує репутацію та конкурентоспроможність підприємства.

Цілі ДП НАЕК Енергоатом

На доповнення до встановлених стратегічних цілей та планів ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління (безпеки, якості, екології, охорони здоров’я та безпеки праці) в інтересах забезпечення безпеки встановлює до кінця 2022 року такі цілі:

Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати Відповідальні
Забезпечити недопущення аварій у роботі АЕС

- безумовне виконання вимог норм і правил з ЯРБ, умов окремих дозволів та ліцензій на експлуатацію енергоблоків АЕС, виданих Держатомрегулювання;

- забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами;

-підготовка персоналу;

- кількість аварій дорівнює нулю;

- кількість експлуатаційних подій не більше, ніж за попередній рік

ВДВтаР, ДЯРБ, ДНБ, ВП АЕС
Забезпечити поточний рівень безпеки АЕС за кількісними показниками не нижче досягнутого за попередній рік

- постійний моніторинг та оцінка поточного рівня безпеки АЕС;

- розроблення та виконання заходів щодо його підвищення;

- проведення самооцінок, інспекційних та партнерських перевірок на АЕС;

-розроблення та реалізація заходів щодо виконання рекомендацій, одержаних за результатами перевірок;

Не нижче досягнутого за попередній рік ВДВтаР, ДЯРБ, ДНБ, ВП АЕС
Забезпечити обмін позитивним досвідом з питань культури безпеки серед ВП АЕС

Реалізація Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом»

Підвищення безпеки за рахунок використання досвіду роботи, отриманого за допомогою зворотного зв’язку з питань культури безпеки Робоча група з КБ, ВП АЕС
Забезпечити неперевищення встановлених контрольних рівнів (КР) опромінення персоналу

- планування доз для кожної операції відповідно до затвердженого переліку;

- реалізація заходів із мінімізації доз індивідуального і колективного опромінювання персоналу на основі принципу ALARA

Показники опромінення персоналу менше або дорівнюють контрольним рівням ВП АЕС
Забезпечити зниження негативного впливу виробничої діяльності на довкілля

- комплексне оцінювання й аналіз впливу діяльності на навколишнє середовище;

- вдосконалення механізмів моніторингу та контролю;

- застосування передового досвіду;

- розвиток екологічної культури персоналу та населення;

- управління екологічними аспектами

- скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (менше потенційних обсягів );

- зниження обсягів та покращення показників якості стічних вод (менше показників гранично-допустимих скидів);

- збільшення обсягів утилізації відходів (більше попереднього періоду);

- раціональне використання водних ресурсів (менше попереднього періоду)

ДЯРБ, ВП
Недопущення нещасних випадків на виробництві

- реалізація заходів щодо оцінювання небезпек та актуалізація карт ідентифікації небезпек, аналізування та оцінювання пов’язаних з ними ризиків;

- перевірки стану охорони праці; - забезпечення персоналу ВП спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту та знаками безпеки

Менше або дорівнюють попередньому періоду ВП, ДНБ
Забезпечити відповідність ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом» вимогам міжнародних стандартів та кращій світовій практиці

- виконання «Заходів з удосконалення та розвитку ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- успішне проходження постсертифікаційного наглядового аудиту;

Відсутність критичних невідповідностей ДЯУ, ДНБ, ДЯРБ, ВП
Впровадження використання екобезпечних та енергозберігаючих технологій

- зменшення рівнів утворення окремих видів небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, що містять ртуть);

- збільшення обсягів використання обладнання для освітлення на основі LED-технологій;

Не гірше досягнутого за попередній рік ВП

Примітка:

Поточні плани, цілі та очікувані результати діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2022 рік визначені наказом № 01-232 від 25.04.2022 «Про підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2021 році та основну виробничо-господарську діяльність Компанії у 2022 році».

Сертифікати ISO